Asiantuntijatiimi

Asiantuntijatiimin tehtävät

 • Toimii vastuuopettajien keskustelufoorumina kokousten ulkopuolella.
 • Pitää yhteyttä ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän opetuksen muihin verkostoihin.
 • Välittää tietoa vastuuopettajakokouksen ja asiantuntijatiimin päätöksistä oman korkeakoulun kielten ja viestinnän opettajille.
 • Toimii kieltenopetukseen liittyvien kyselyjen ja kartoitusten kanavana.

Toimintasuunnitelma 1.8.2021–31.7.2024

Toimintakaudella 1.8.2021–31.7.2024 asiantuntijatiimi kehittää ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän opetusta vuonna 2021 julkaistujen Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän opetuksen laatukriteereiden mukaisesti. Lisäksi asiantuntijatiimi edistää ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän opetuksen näkyvyyttä valtakunnallisesti.

Keskeisimmät tavoitteet:

 1. Käytöntösuosituksten päivittäminen
  Asiantuntijatiimi päivittää ammattikorkeakoulujen kieltenopetuksen käytäntösuositukset. Käytäntösuositukset ovat kokoelma lainsäädäntöä, viranomaiskannanottoja ja opetuksen hyväksi koettuja käytäntöjä. Käytäntösuosituksia päivittämällä voidaan varmistaa opiskelijoiden tasavertainen kohtelu eri aloilla ja eri korkeakouluissa. Kielten vastuuopettajakokous tekee päätökset muutoksista käytäntösuosituksiin asiantuntijatiimin valmistelemasta esityksestä. Asiantuntijatiimi tiedottaa ja esittelee päivitetyt käytäntösuositukset Arenelle ja keskeisille syhteistyökumppaneille.
 2. Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän opetuksen tunnettuuden lisääminen
  Kaikilla aloilla kieli- ja viestintätaidot ovat ammatillista ydinosaamista. Asiantuntijatiimi edistää ammattikorkeakoulujen laadukkaan ja työelämän tarpeisiin vastaavan kielten ja viestinnän opetuksen tunnetuksi tekemistä. Tämän työn tueksi laaditaan erillinen viestintäsuunnitelma, jossa määritellään yksityiskohtaisemmat tavoitteet, kohderyhmät ja toteutustavat.
 3. Ajankohtaiset asiat ja yhteydenpito verkostoihin
  Asiantuntijatiimi käy aktiivista vuoropuhelua ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän opetukseen liittyvistä ajankohtaisista asioista eri foorumeilla.

Sivun alaosassa on PDF-muodossa tarkemmat asiantuntijatiimin tehtävien kuvaukset sekä toimintasuunnitelma.

Asiantuntijatiimi

Puheenjohtaja: Kaarina Murtola, Laurea-ammattikorkeakoulu

Muut jäsenet:
Kaj Eklund, Arcada-ammattikorkeakoulu
Aria Kanerva, LAB-ammattikorkeakoulu (varapuheenjohtaja)
Kaija-Liisa Kivimäki, Seinäjoen ammattikorkeakoulu 
Anu Mustonen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu 
Maarit Ohinen-Salvén, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Kirsi-Marja Toivanen, Karelia-ammattikorkeakoulu (sihteeri)
Tuija Tolonen-Kytölä, Centria-ammattikorkeakoulu 
Niina Valtaranta, Hämeen ammattikorkeakoulu

Lisätietoja toiminnasta: kaarina.murtola@laurea.fi

Keitä olemme ja mikä meitä ammatillisesti kiinnostaa juuri nyt?

Kaarina Murtola, Laurea- ammattikorkeakoulu, FM
Lehtori (suomen kieli, suomi toisena kielenä, tutkimus­viestintä, yhteisöviestintä)

Olen työskennellyt Laureassa viestinnän opettajana vuodesta 2002. Sitä ennen toimin liike-elämässä monenlaisissa viestinnän tehtävissä, kuten toimittajana ja tiedottajana. Nykyinen toimenkuvani on monipuolinen. Opetan viestintää perustutkinnoissa ja ylemmissä amk-tutkinnoissa sekä suomen- että englanninkielisissä koulutuksissa. Olen ollut mukana useissa kehittämishankkeissa ja tällä hetkellä toimin lehtorin työn ohella projektipäällikkönä Kielibuustissa, joka kuuluu TalentBoost-kokonaisuuteen https://kielibuusti.fi/. Yhteisöviestinnän osaamistani olen jakanut teoksessa Areena Yritysviestinnän käsikirja yhdessä kokeneen tietokirjailijan kanssa. Uskon vahvasti myös asiantuntijuuden jakamiseen kollegiaalisissa verkostoissa, mikä on antoisaa ja melkeinpä välttämätöntä nykyisessä hektisessä maailmassa. Lisätietoja vaiheistani https://www.linkedin.com. Ammatilliset kiinnostuksen kohteeni: 1. Tulevaisuuden osaamistarpeet monikielistyvässä työelämässä.  2. Tutkimus- ja kehittämisosaaminen amk- ja yamk-tutkinnoissa työelämän tarpeiden näkökulmasta.

Kaj Eklund, Yrkeshögskolan Arcada, FM
Lektor (svenska och kommunikation) 

Sedan 2001 har jag jobbat vid den svenskspråkiga yrkeshögskolan Arcada som lektor i svenska och kommunikation. På Arcada har jag varit medlem i Pedagogiska utvecklingsrådet och bland annat varit med om att utveckla mognadsprovet. Jag är censor i modersmålet (svenska) vid Studentexamensnämnden, och var tidigare även provmakare.  

Mitt intresse för nordism har jag kanaliserat till projekt inom Nordspråk och Nordplus där jag i nordiska nätverk har medverkat i produktionen av läromedel i nordiska grannspråk och arrangerat fortbildning inom nordisk språk- och kulturförståelse.   

 Olen vuodesta 2001 lähtien työskennellyt ammattikorkeakoulu Arcadassa ruotsin kielen ja viestinnän lehtorina. Arcadassa olen edustanut kielten yksikköä Pedagogiska utvecklingsrådetissa (pedagogisessa kehittämisneuvostossa), jossa olen muun muassa osallistunut kypsyysnäytteen kehittämiseen. Toimin Ylioppilastutkintolautakunnan äidinkielen (ruotsi) sensorina ja aiemmin myös kokeitten laatijana.  

Kiinnostukseni pohjoismaiseen yhteistyöhön olen kanavoinut Nordspråk- ja Nordplus-hankkeiden kautta naapurikielten oppimateriaalien laatimiseen. Olen myös järjestänyt pohjoismaisten kielten ja kulttuurintiedon kursseja.  

Aria Kanerva, LAB-ammattikorkeakoulu, FM
Lehtori (englannin kieli ja viestintä)

Toimin LAB-ammattikorkeakoulun ja LUT-yliopiston yhteisessä kielikeskuksessa englannin kielen ja viestinnän lehtorina sekä TKI-toiminnan ja työelämäyhteistyön koordinaattorina. Vuosina 2018–2021 olin mukana KiVAKO-hankkeessa neuvottelukunnan jäsenenä ja digipedamentoroinnin koordinaattorina. Vuosina 2019–2021 toimin LABin liiketoimintayksikössä projektipäällikkönä EAKR-hankkeessa Business Culture Agents. Olen opettanut myös ranskaa ja toiminut kv-koordinaattorina Lahden ammattikorkeakoulun liiketalouden yksikössä, jossa aloitin amk-opettajan urani vuonna 1998. Olen toista kautta AMK- kielten ja -viestinnän asiantuntijatiimissä ja keväästä 2021 lähtien Kieliverkoston ohjausryhmän jäsen. Olen myös toiminut Ammattikielten ja -viestinnän yhdistys Proflang ry:n puheenjohtajana vuodesta 2018 lähtien. Tutkimusaiheina minua kiinnostavat digitalisaation vaikutukset oppimiseen sekä tekoälyn hyödyntäminen kielten oppimisessa. 

Kaija-Liisa Kivimäki, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, FM Lehtori

Olen työskennellyt Seinäjoen ammattikorkeakoulussa vuodesta 2005 keskittyen liiketalouden opiskelijoiden koulutukseen. Opetustyöni sisältää pääasiassa liikeviestintää ja kulttuurienvälistä viestintää englanniksi. Lisäksi työtehtäviini sisältyy kansainvälistä projektityötä, ja tällä hetkellä olen mukana New Modes of Mobility- nimisessä, uudenlaisia liikkuvuusmuotoja kehittävässä hankkeessa.  

Ammatilliset kiinnostuksen kohteeni:
1. työelämän viestintävalmiuksien kehittäminen
2. kotikansainvälisyyden edistäminen
3. virtuaalinen pedagogiikka     

Tuija Tolonen-Kytölä, Centria-amk, KTT, FT Yliopettaja (suomen kieli ja viestintä), koulutusalapäällikkö (Liiketalous) 

Olen työskennellyt Centriassa eri alojen viestinnän opettajana, yliopettajana ja kielten koulutuspäällikkönä jo yli 20 vuotta. Vuoden 2021 alusta olen toiminut liiketalouden alan koulutusalapäällikkönä. Olen ollut mukana Digijoujou-hankkeessa opettajajäsenenä ja KiVAKO-hankkeessa neuvottelukunnan jäsenenä. Lähes koko työurani olen tehnyt samassa ammattikorkeakoulussa. 

Kielten ja viestinnän asiantuntijatiimiin kuulun nyt toista kautta, ja olen saanut tässä tehtävässä olla mukana muun muassa laatimassa kielten ja viestinnän opetuksen laatukriteereitä. Samalla olen tutustunut erinomaisiin, ammattitaitoisiin uusiin kollegoihin. Ammattikorkeakoulujen suomen kielen ja viestinnän opettajien Suvi-verkostoon kuuluin pitkään, mutta tämä työ on ollut jätettävä uusien haasteiden tieltä. Proflang ry:n hallituksen jäsen olen edelleen.  

Kielitieteellinen taustani on tekstintutkimuksessa, mutta väitöskirjani olen tehnyt kauppatieteiden tiedekunnassa Jyväskylän yliopistossa liittyen perheyrittäjätekstien arvoihin. 

Tällä hetkellä olenkin kiinnostunut erityisesti kielten ja viestinnän opetuksen kehittämisestä liiketalouden koulutusalan näkökulmasta. Viestintä- ja vuorovaikutustaidot ovat liiketalouden alan asiantuntijatyössä kulmakivi, ja monikulttuurisissa toimintaympäristöissä toimiminen edellyttää monipuolista kielitaitoa. Siksi myös monikielisyys on asia, jonka kytkemistä substanssiosaamiseen pyrin työssäni edistämään. Kansainväliset opiskelijaryhmät, joita Centriassa on yli 30 %, sekä kaksikielinen toiminta-alue tarjoavat motivoivan kontekstin tässä tehtävässä. 

Anu Mustonen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, FM, KM
Suomen kielen ja viestinnän lehtori

Olen työskennellyt Jyväskylän ammattikorkeakoulun Kielikeskuksen lehtorina vuodesta 2009. Opetan suomen kieltä kansainvälisille opiskelijoille ja viestintää suomenkielisissä koulutuksissa. Teen myös erilaisia koulutuksia ammatillisen opettajakorkeakoulun puolella, ja hanketyö kuuluu myös oleellisena osana työnkuvaani.

Erityinen kiinnostuksen kohteeni on ollut jo pitkään ammatillinen kielitaito ja siinä etenkin hoitoala. Opetan suomea englanninkielisessä hoitoalan tutkinto-ohjelmassa ja olen ollut mukana tekemässä hoitoalan S2-materiaalia (Hoidetaan suomeksi). Uutena kiinnostuksen kohteenani on robotiikan käyttö opetuksessa, ja käytössäni onkin Human Nao –robotti nimeltään Peikko.

LindkedIn-profiilistani löytyy enemmän tietoa työhöni liittyvistä asioista.

Ammatilliset kiinnostuksen kohteeni ovat siis tällä hetkellä erityisesti 1. ammatillinen kielitaito ja 2. robotiikka opetuksessa.

Maarit Ohinen-Salvén, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Fil.lis. (soveltava kielitiede)
Lehtori (ruotsin kieli), Task Manager (Ulysseus European University, +2 Language Programme)

Olen työskennellyt Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa ruotsin kielen lehtorina yli 20 vuotta. Opetan sekä tulevia it-tradenomeja että medianomeja. Hanketyö on tullut minulle tutuksi kansallisessa KiVAKO-hankkeessa, jossa oli hienoa laajentaa valtakunnallista yhteistyöverkostoa korkeakoulusektorilla. Nykyistä toimenkuvaani monipuolistaa kansainvälinen hanketyö, jossa koordinoin kieliohjelman luomista Ulysseus European University +2 Language Programme -ohjelmassa. Olen kirjoittanut useamman ruotsin kielen oppikirjan korkeakoulujen ja työelämän tarpeisiin sekä toiminut seitsemän vuotta Ylioppilastutkintolautakunnan ruotsin jaoksessa kokeenlaatijana.

Ammatilliset kiinnostuksen kohteeni: 1. Digipedagogiikka sydäntäni lähellä. 2. Erilaisten oppijoiden huomioiminen.

Kirsi-Marja Toivanen, Karelia-ammattikorkeakoulu/ Karelia University of Applied Sciences,  FL (vieraat kielet, en, ve) FT (viestintä)/ Ph. Lic. (foreign languages, English, Russian), FT (communication)
Yliopettaja

Olen toiminut Karelia ammattikorkeakoulussa vuodesta 1998 ja hoitanut kielten ja viestinnän yliopettajan tehtävää vuodesta 2004. Tällä hetkellä opetustyöni keskittyy Liiketalouden ja Kansainvälisen kaupan koulutuksiin, joissa opetan akateemisen, kulttuurienvälisen ja liikeviestinnän kursseja englanniksi. Työtehtäviini kuuluu myös vientikoulutusta, jonkin verran yrityksille ja muille toimijoille tarjottavia lyhytkursseja ja oman korkeakoulun sisäisiä käännöksiä. Olen ollut vuosien aikana mukana useissa ammatillisen ja korkea-asteen kehittämishankkeissa, joista viimeisimpänä KIVAKO.  

Ammatilliset kiinnostuksen kohteeni: 1. kulttuurienvälinen viestintä 2. kielitietoinen ja monikielinen korkeakoulupedagogiikka 

Niina Valtaranta, Hämeen ammattikorkeakoulu, FT
Lehtori tekniikan alalla (englannin kieli), koordinoija kansainvälisissä opiskelijaprojekteissa Introduction to Robotics Project (with UVIC Spain), Circular Economy (with ENIT, France, Oradea, Romania)

Olen työskennellyt Hämeen ammattikorkeakoulussa tekniikan alalla englannin opettajana vuodesta 1997 lähtien. Opetan sähkö- ja automaatiotekniikan, konetekniikan ja liikennealan koulutusohjelmissa. Hanketyö on tullut minulle tutuksi pohjoismaisessa NORDPLUS-hankkeessa, jossa toimin koordinaattorina sekä EU-US-hankkeessa, jossa oli mukana neljä yliopistoa Euroopasta ja neljä yliopistoa Yhdysvalloista.

Nykyiseen toimenkuvaani kuuluu oleellisena osana kansainvälinen yhteistyö, jossa koordinoin yhteisiä projekteja ulkomaisten partneriyliopistojen kanssa. Olen ylpeä siitä, että sähkö- ja automaatiotekniikan ohjelmassa kaikki opiskelijat ovat mukana vähintään yhdessä kansainvälisessä projektissa opintojensa aikana.

Työni ohessa toimin englannin kielessä Yleisten kielitutkintojen arvioijana ja englannin kielen ylimmän tason haastattelijana.

Ammatilliset kiinnostuksen kohteeni: 1. Kansainväliset yhteistyöprojektit opiskelijoille 2. Digitaaliset ympäristöt opetuksessa

Edeltävät tiimit

Ammattikorkeakoulujen kielten ja -viestinnän vastuuopettajaverkoston, vastuuopettajakokouksen ja asiantuntijatiimin tehtävät (PDF)

Toimintasuunnitelma kaudelle 1.8.2021–31.7.2024 (PDF)